Klachtenregeling

Als kantoor willen wij klachten zoveel mogelijk naar uw tevredenheid zelf afwikkelen. Indien u niet tevreden bent met de afwikkeling van een klacht, dan kunt u zich melden bij:

  • De klachtencommissie van de NBA
  • De Accountantskamer
  • De Raad voor Geschillen

De klachtencommissie van de NBA

Een klacht kan door een cliënt van ons kantoor bij de klachtencommissie van de NBA worden gemeld wanneer deze gaat over de wijze waarop de accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep ten aanzien van de cliënt heeft gedragen. Dat betekent dat niet iedereen kan klagen over feiten die hij of zij gehoord heeft. Dat kan wel bij de Accountantskamer. Bovendien mag de klacht niet over de hoogte van een declaratie gaan. Declaratiegeschillen kunnen aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd of aan de civiele rechter.

Bij de klachtbehandeling ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming. 

De Accountantskamer

Indien een derde (cliënt, stakeholder, of andere derde) constateert dat ons kantoor in strijd met de wet- en regelgeving heeft gehandeld, kan deze een klacht indienen bij de Accountantskamer. De Accountantskamer behandelt klachten over het beroepsmatig handelen van een accountant en behartigt het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

De wet en het procesreglement van de Accountantskamer stellen een aantal voorwaarden aan het indienen van een klacht bij de Accountantskamer. Zo moet het klaagschrift ondertekend zijn en verder minimaal de volgende informatie bevatten:

  • De naam en het adres van klager;
  • De naam en het kantooradres en, indien bekend, het woon- en e-mailadres van de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • De feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel wordt gevraagd;
  • De datum waarop het handelen of nalaten van de betrokken accountant waarop de klacht betrekking heeft is geconstateerd;
  • De datum waarop of de periode waarin het handelen of nalaten van de betrokken accountant zich heeft voorgedaan.

Bij het klaagschrift dienen alle op de zaak betrekking hebbende stukken te worden meegestuurd.

De gedraging waarover wordt geklaagd mogen niet langer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden. De gedragingen moeten bovendien niet langer dan drie jaar geleden zijn geconstateerd. 

Raad voor Geschillen

Indien de cliënt een geschil heeft met ons kantoor of de accountant, kan deze het geschil voorleggen aan de Raad voor Geschillen. Het geschil moet schriftelijk, gemotiveerd en waar mogelijk, met stukken onderbouwd worden voorgelegd aan de secretaris van de Raad voor Geschillen.